Vzdělávačky

Zdravotnické programy

logo-vzdelavacky

Tato oblast vzdělávacích programů se zaměřuje na kurzy rozšiřující znalosti a zkušenosti účastníků v první pomoci na akcích s dětmi a mládeží. Kurzy jsou koncipovány tak, aby jejich průběh přinesl účastníkům dostatek informací jak z teoretické části problematiky první pomoci na akcích s dětmi a mládeží tak praktické zkušenosti zdravotníků z vykonávání zdravotnického dozoru letních táborů, škol v přírodě či sportovních soustředění.

Kurzy pořádají zkušení lektoři, kteří mají mnohaleté zkušenosti s pořádáním akcí pro děti a mládež a jsou schopni posoudit určitá rizika spojená s realizací. Praktické nácviky modelových situací, ke kterým běžně na táborech dochází nebo prožívání událostí se kterými se mohou účastníci setkat v životě ojediněle.

Harmonogram vzdělávacích kurzů je stavěn tak, aby účastníci měli dostatek prostoru na vysvětlení dané tematické oblasti, následně došlo k praktickým nácvikům a cvičením a v případě potřeby zbylo dostatek času na dotazy.

Absolvent těchto vzdělávacích programů je schopen se samostatně rozhodovat o nutnosti lékařského ošetření svěřeného dítěte, koordinovat postupy v případě krizových zdravotních událostí, poskytnout první pomoc dítěti i dospělému jedinci a v případě život ohrožujících stavů dělat úkony nutné k záchraně jedince do příjezdu Záchranné zdravotní služby.

Z hlediska obsahových vědomostí je absolvent vybaven informacemi o první pomoci v případě krvácivých zranění, stavu bezvědomí, ztrátě dechu a resuscitaci, otravy, zlomenin, ztráty tekutin, bolesti břicha, popálenin, podchlazení, úpalu, šoku a jiných traumat.

Nabídka vzdělávacích programů (hodinová dotace):

Akreditovaný kurz v režimu zákona o pedagogických pracovnících

  • Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (24 h)
  • Na krev – prohloubení znalostí první pomoci (24 h)
  • Zdravotník zotavovacích akcí (40 h)

Rekvalifikační kurz

  • Člen první pomoci (80 h)
Napsal: Marek Krajči