Valné shromáždění

Usnesení 24. Valného shromáždění ČRDM

Usnesení 24. Valného shromáždění ČRDM
12. 10. 2006, Senovážné nám. 23, Praha

1. Zahájení, přivítání hostů

Jednání bylo zahájeno v 16:30. Podle prezenční listiny bylo zjištěno, že počet vydaných mandátů je 52 a Valné shromáždění je tudíž usnášeníschopné. Během jednání dosáhl počet vydaných mandátů 53.

2. Volba mandátové a návrhové komise

24/1 VS schvaluje:
mandátovou a návrhovou komisi ve složení
Petr Krampl, Junák – svaz skautů a skautek ČR
Tomáš Navrátil, Junák – svaz skautů a skautek ČR
Stanislav Michek, Junák – svaz skautů a skautek ČR
schváleno zjevnou většinou

3. Schválení programu 24. VS ČRDM

Předseda ČRDM navrhl vyškrtnout bod 2) a 12) programu. Delegát Pionýra navrhl změnu v programu – prohodit bod 5) s bodem 7) a za bod 5) zařadit nový bod Kontrola usnesení 23. Valného shromáždění ČRDM.

24/2 VS schvaluje:
Program 24. valného shromáždění ČRDM s navrženými změnami.
schváleno zjevnou většinou

5. Kontrola usnesení 23. VS ČRDM

Delegáti Pionýra přišli s návrhy usnesení, které nebyly delegátům Valného shromáždění předloženy předem písemně.

24/3 VS schvaluje:
Projednání materiálu předloženého delegáty Pionýra, ačkoliv nebyly předloženy písemně předem.
schváleno zjevnou většinou (proti: 0)

VS hlasovalo a nepřijalo návrh usnesení:
VS nesouhlasí s postupem předsedy ČRDM a Představenstva ČRDM při plnění usnesení z 23. Valného shromáždění ČRDM, respektive bodu 7) Projednání Výroční zprávy za rok 2005.
neschváleno zjevnou většinou (proti: 30)
Delegáti Pionýra požádali o zaznamenání tohoto neschváleného návrhu usnesení jako minoritního vóta do zápisu.

VS hlasovalo a nepřijalo návrh usnesení:
VS nesouhlasí s postupem předsedy a Představenstva ČRDM ohledně nečinnosti Revizní komise ČRDM a s podanými informacemi o této problematice na minulém VS.
neschváleno zjevnou většinou (proti: 44)
Delegáti Pionýra požádali o zaznamenání tohoto neschváleného návrhu usnesení jako minoritního vóta do zápisu.

VS hlasovalo a nepřijalo návrh usnesení:
VS odmítá projednat dokumenty Hospodářská zpráva za rok 2005 a Návrh rozpočtu na rok 2006 vzhledem k jejich nepřipravenosti, uvedeným chybám, které korespondují s materiály z jednání VS z dubna 2006, a vzhledem k jejich pozdnímu rozeslání – to je v rozporu s pravidly ČRDM a zdůvodnění zpoždění neodpovídá realitě.
neschváleno zjevnou většinou (proti: 31)
Delegáti Pionýra požádali o zaznamenání tohoto neschváleného návrhu usnesení jako minoritního vóta do zápisu.

6. Rozhodnutí o přijetí nových členů

24/4 VS přijímá za člena ČRDM:
• Obecně prospěšnou společnost Dakota
neschváleno (proti: 50, pro: 3, zdržel se: 0)

24/5 VS přijímá za člena ČRDM:
• Krajskou radu dětí a mládeže Karlovarska
schváleno (proti: 2, pro: 51, zdržel se: 0)

24/6 VS přijímá za člena ČRDM:
• Domino-centrum volného času dětí a mládeže a dalšího vzdělávání
schváleno (proti: 2, pro: 51, zdržel se: 0)

24/7 VS přijímá za člena ČRDM:
• Kazimírka
neschváleno (proti: 50, pro: 0, zdržel se: 3)

24/8 VS přijímá za člena ČRDM:
• Občanské sdružení Děti bez hranic
schváleno (proti: 0, pro: 50, zdržel se: 3)

11. Rozhodnutí o výši členských příspěvků na rok 2007

24/9 VS schvaluje:
dle Směrnice pro registraci a platbu členských příspěvků v ČRDM členský příspěvek na rok 2007 ve výši 3 Kč za každého člena do 26 let; zároveň stanovuje minimální výši členského příspěvku za organizaci na 200 Kč.
schváleno zjevnou většinou

Jednání skončilo v 18:45, kdy po odchodu 7 delegátů poklesl počet přítomných či zastoupených mandátů pod nutné minimum a Valné shromáždění ČRDM přestalo být usnášeníschopné.

Zapsala: Michaela Přílepková

Za správnost:

  • Petr Krampl
  • Tomáš Navrátil
  • Stanislav Michek
Napsal: admin