Aktuality

Stanovisko představenstva ČRDM k CVVZ 2008

Představenstvo České rady dětí a mládeže (dále jen P ČRDM) se na 9. zasedání dne 20. 11. 2007 zabývalo stanoviskem k Celostátní vzájemné výměně zkušeností (dále jen CVVZ), která se uskuteční v roce 2008 v Přerově.

Představenstvo si uvědomuje, že není ani statutárním, ani poradním orgánem CVVZ, přesto považuje uvedené změny za natolik významné pro členská sdružení ČRDM, aby k nim vyjádřilo svoje stanovisko. Závěrem z diskuse představenstva je usnesení, které v celém znění následuje:

P ČRDM nepovažuje za vhodné změnu termínu CVVZ 2008 na 24. – 28. října. Termín se kryje pro vedoucí dětských kolektivů s termínem podzimních prázdnin, který využívají každoročně pro přímou práci s dětmi a mládeží. Vedle toho se kříží pro šéfy sdružení dětí a mládeže s obdobím, kdy každoročně dohlížejí na řádné odevzdání žádosti o státní dotaci na MŠMT.

P ČRDM nepovažuje za vhodné zavedení zákazu účasti na CVVZ osobám mladším 18 let. Takový zákaz odporuje obecně principům spoluúčasti mladých lidí na životě sdružení dětí a mládeže a konkrétně neodráží praxi CVVZ a jednotlivých organizací, ve které jsou to právě mladí lidé ve věku tzv. instruktorů, kteří jsou cílovou skupinou pro získání a výměnu zkušeností pro práci s dětmi a mládeží.

Napsal: admin