Valné shromáždění

Usnesení řádného 1. valného shromáždění ČRDM, konaného dne 15. října 1998 v Praze

Valné shromáždění ČRDM:

 1. bere na vědomí:
  1. informace o činnosti zástupců ČRDM v poradních orgánech;
  2. záměr v přípravě rozpočtu na rok 1999.
 2. schvaluje:
  1. nového mimořádného člena ČRDM: Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností ČR;
  2. schvaluje zprávu mandátové komise, která konstatovala, že je přítomno 23 oprávněných delegátů z 24 a že VS je usnášeníschopné v souladu se stanovami;
  3. návrh na počet členů revizní komise 5 osob;
  4. výši členských příspěvků pro rok 1999
   • pro řádné členy – 2,50 Kč,
   • pro mimořádné členy – 1,50 Kč,
   • pro pozorovatele – převádí pravomoc na představenstvo.
  5. materiál „Konkrétní kroky k Programu ČRDM na rok 1999“ s tím, že v bodě „2) V zahraničí” nahradit v první odrážce text v závorce „jejichž členy řada sdružení ČRDM je”, textem „zejména EYF”.
 3. volí:
  1. členy pracovních komisí VS:
   • mandátovou a návrhovou ve složení: Pavel Horký, Zdeněk Moučka, Tomáš Řehák,
   • volební ve složení: Michal Drba, Ingrid Kubiczková, Milan Lebeda;
  2. předsedu České rady dětí a mládeže: Janu Vohralíkovou.
 4. jmenuje:
  1. představenstvo České rady dětí a mládeže ve složení:
   • 1. místopředseda: Josef Výprachtický,
   • místopředsedové: Martin Bělohlávek, Zdeněk Pšenica,
   • členové: Aleš Kratochvíl, Miroslav Mikeš, Jiří Navrátil, Tomáš Novotný, František Roun.
 5. ukládá:
  1. vyhodnocovat připomínky ke Stanovám ČRDM a připravit případné náměty na jejich úpravu
   Zodpovídá: představenstvo
   Termín: měsíc před „jarním“ VS
  2. z připomínek k předloženému materiálu „Konkrétní kroky k Programu ČRDM na rok 1999“ vyvodit konkrétní úkoly pro představenstvo a Kancelář ČRDM
   Zodpovídá: předseda ČRDM
   Termín: ihned
  3. na základě získaných grantů připravit konkrétní návrh na rozpočet ČRDM na rok 1999
   Zodpovídá: předseda ČRDM
   Termín: ihned po výsledcích grantů
  4. svolat mimořádné VS k přijetí rozpočtu ČRDM pro rok 1999
   Zodpovídá: předseda ČRDM
   Termín: nejpozději do konce ledna 1999

Usnesení bylo přijato jednomyslně v 18:30 hodin

Napsal: admin