Valné shromáždění

Zápis z 22. valného shromáždění ČRDM

Zápis
z 22. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže
13. října 2005, Palác YMCA, Praha

1. Zahájení, přivítání hostů

Jednání bylo zahájeno v 17:00.
Předseda ČRDM Pavel Trantina zahájil jednání a přivítal přítomné delegáty a hosty.

2. Vystoupení hostů

S prezentací Asociace NNO a její činnosti vystoupil její předseda PhDr. Karel Schwarz, který na závěr vystoupení vyslovil zájem o členství ČRDM v ANNO. Více informací o ANNO na www.asociacenno.cz. Míra zapojení ČRDM do ANNO bude diskutována během procesu přípravy nové strategie ČRDM.

3. VS volí mandátovou komisi ve složení:

 • Vojtěch Brouček, Junák – svaz skautů a skautek ČR
 • Josef Hordina, Pionýr
 • Hana Konopiská, Duha

Usnesení 22/1
VS bere na vědomí zprávu mandátové komise o tom, že na VS bylo v době zahájení jednání přítomno 53 mandátů ze 76 možných. Během jednání počet kolísal od 51 do 56 mandátů.
Jednání VS bylo usnášeníschopné.

4. Schválení programu 22. VS ČRDM

P. Trantina navrhl formální změnu programu – výměnu bodu 9 a 10 navzájem.

Usnesení 22/2
VS schvaluje program 22. valného shromáždění ČRDM.

5. Rozhodnutí o přijetí nových členů

Delegáti byli seznámeni v rámci rozesílky materiálů pro 22. Valné shromáždění s profilem dvou uchazečů o členství. Možnosti představit organizaci na VS využil Ing. Rudolf Valášek, představitel Moravské hasičské jednoty, který poté zodpověděl dotazy delegátů.
Delegát Duhy vystoupil s prohlášením, ve kterém vyslovil negativní stanovisko Duhy k přijímání místních sdružení do ČRDM.

Usnesení 22/3
VS přijímá za nového člena ČRDM Moravskou hasičskou jednotu.

(pro 51, proti 0, zdrželi se 2)

Usnesení 22/4
VS přijímá za nového člena ČRDM Občanské sdružení Nedánov při školní družině Boleradice.

(pro 39, proti 11, zdrželi se 3)

6. Aktuální informace o činnosti Představenstva ČRDM

Informace o činnosti představenstva ČRDM podal Pavel Trantina.

 • Představil novou ředitelku Kanceláře ČRDM, Mgr. Michaelu Přílepkovou, která byla jmenována do funkce od října 2005. Pavel Trantina bude dále vykonávat funkci předsedy ČRDM jako uvolněnou.
 • 10. 12. 2005 se bude konat Kongres ČRDM, který se bude zabývat novou strategií ČRDM a navrhne případné změny stanov na jarní zasedání VS.
 • Aktivity v oblasti legislativy jsou značně široké, patří mezi ně např. ovlivňování novely zákona o dobrovolníkovi. ČRDM získala grant nadace VIA na projekt k připomínkování Občanského zákoníku (doba realizace 2005 – 2006, první seminář k této problematice bude v listopadu 2005).
 • Pracovní skupina „Stát“ trvale bojuje proti opětovnému začlenění sdružení dětí a mládeže do povinnosti být plátci DPH. V Poslanecké sněmovně bude na jaře 2006 uskutečněna výstava fotografií objektů převzatých z FDM.
 • Během podzimu pokračují „kulaté stoly“ s významnými osobnostmi společenského života. Na kulatých stolech jsou vítáni účastníci ze sdružení dětí a mládeže do 20 let.
 • Projekt Vnější tvář/komunikace ČRDM byl schválen Představenstvem ČRDM a zájemci ho mohou obdržet e-mailem.
 • ČRDM se účastní výměny s jižní Koreou, spoluorganizované MŠMT, jejíž první část byla úspěšně realizována návštěvou korejské delegace u nás. Při druhé části výměny v Korejské republice reprezentuje česká sdružení dětí a mládeže 6 mladých lidí do 26 let.
 • Do navázané spolupráce ČRDM a Výzkumného ústavu bezpečnosti práce se zapojilo aktivně Sdružení Mladých ochránců přírody, které na portálu www.bozpinfo.cz garantuje informace o bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží.
 • Na 9. 11. 2005 je naplánována schůzka šéfů sdružení s hlavním tématem „volby“ a vliv politických změn na činnost sdružení. S tím souvisí i téma Setkání v Senátu 2005, kde by měli zástupci všech demokratických stran představit své názory na činnost / podporu sdružení z pohledu svého volebního programu.
 • T. Novotný vyzval zájemce ze sdružení, kteří by chtěli posílit řady skupiny „Stát“, aby se přihlásili. Proběhla diskuse vyvolaná dotazem na roli politických uskupení mládeže, která jsou členem ČRDM. Jejich potenciál a kontakty s politiky nejsou naplno využívány.
 • Blanka Lišková informovala delegáty o aktuálním stavu spolupráce s firmou Henkel.
 • Na dotaz delegátů Pionýra podal P. Trantina informaci o záměru uspořádat v roce 2006 seminář k tématu ochrana osobních údajů.

Usnesení 22/5
VS bere na vědomí aktuální informace o činnosti Představenstva a Kanceláře ČRDM a činnosti skupiny Stát.

7. Bambiriáda 2005 a 2006

Martin Bělohlávek sdělil delegátům své představy o proměně komunikace s veřejností a obohacení Bambiriády o aktivity pro věkovou skupinu mládeže.

Usnesení 22/6
VS bere na vědomí informace ředitele bambiriádního štábu Martina Bělohlávka o přípravě Bambiriády 2006 a jeho výzvu ke členským sdružením, aby podpořila v rámci Bambiriády aktivity pro náctileté a aby podpořila oblast volného času, dětí a mládeže v celostátních médiích.

8. Rozhodnutí o výši členských příspěvků pro rok 2006

Výše členského příspěvku pro rok 2006 se nemění a navrhuje se částka 200 Kč jako minimální příspěvek za jedno sdružení. Proběhla diskuse, zda neustanovit minimum na 500 Kč, proti se vyslovil Šimon Pokorný jako představitel Komory.

Usnesení 22/7
VS schvaluje dle Směrnice pro registraci a platbu členských příspěvků v ČRDM členský příspěvek na rok 2006 ve výši 3 Kč za každého člena do 26 let; zároveň stanovuje minimální výši členského příspěvku za organizaci na 200 Kč.

9. Vyhodnocení Strategie ČRDM do roku 2005

Komplexní výsledky vyhodnocení strategie, které sestavila Strategická skupina na základě vlastní SWOT analýzy a došlých odpovědí ze sdružení na anketu, byly k dispozici v podkladových materiálech pro VS. Na místě vystoupili garanti jednotlivých oblastí strategie (Stát, Zahraničí, Veřejnost, Střechy, Členové, Organizace, Servis) a přiblížili delegátům některé závěry z vyhodnocení. Delegáti měli možnost vyjádřit své názory a připomínky k jednotlivým oblastem. Vyhodnocení bude základem pro další práci strategické skupiny na nové strategii ČRDM pro léta 2006 – 2010, která bude projednávána na Kongresu ČRDM 10. 12. 2005.

Usnesení 22/8
VS bere na vědomí vyhodnocení Strategie ČRDM do roku 2005 předložené komisí pro strategii.

10. Návrh priorit ČRDM na rok 2006

Materiál, který byl součástí podkladů pro VS, uvedl P. Trantina. Ve volebním roce bude nutné posílit aktivity v oblasti vnějších vztahů. Zazněla připomínka, že materiál formuluje příliš mnoho priorit a jejich plnění proto nebude efektivní.

22/9 VS bere na vědomí materiál Podklady pro rozhodování o projektech ČRDM na rok 2006 včetně předložených Priorit činnosti ČRDM v roce 2006 a doporučuje Představenstvu ČRDM, aby ještě jednou přehodnotilo priority v něm obsažené.

Jednání skončilo v 19:15.

Zapsala: Michaela Přílepková

Za správnost:

 • Vojtěch Brouček
 • Josef Hordina
Napsal: admin